Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017

Algemeen

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.
Er zijn echter ook  kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage en een tegemoetkoming in de schoolactiviteiten.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bedraagt € 60,- voor het schooljaar 2016-2017.
De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
In principe is de ouderbijdrage vrijwillig. Wij gebruiken deze bijdrage voor bijzondere activiteiten zoals musicals, filmavonden, sporttoernooien etc. Maar ook de aanschaf van kluisjes, de INFO, de leerlingenkrant ONGEHOORD en een aanvullende ongevallenverzekering betalen we hiervan. Vanuit het Ministerie ontvangen we hiervoor geen vergoeding.

 

Tegemoetkoming schoolactiviteiten

Deze gebuiken we om de kosten van excursies en andere activiteiten, die in de loop van het schooljaar plaatsvinden, te dekken.
De activiteiten hebben betrekking op de vakken die uw zoon/dochter volgt.

De tegemoetkoming schoolactiviteiten heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat ouder(s)/verzorger(s) zelf mogen beslissen of zij deze bijdrage betalen. De consequentie van het niet-betalen van deze bijdrage is vanzelfsprekend dat aan de extra schoolactiviteiten dan ook niet meegedaan kan worden.

 

Betaling

Ouders ontvangen per post een factuur voor het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage en de tegemoetkoming schoolactiviteiten.
De mogelijkheid bestaat om de facturen in drie termijnen te betalen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de administratie van de school.
Tevens kent het Gerrit Komrij College in zeer bijzondere gevallen een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Mocht u van deze regeling gebruik willen maken, dan verzoek ik u contact op te nemen met de heer Theo Hendriksen, stafmedewerker financiën en beheer.
Voor mogelijke vragen kunt u terecht bij de administratie of de heer Hendriksen, beiden bereikbaar op het telefoonnummer van de school 0543 55 15 15.