Leerlingbegeleiding

We schenken consequent aandacht aan de begeleiding en opvang van leerlingen. De school biedt de leerlingen begeleiding op het gebied van persoonlijke sociaal-emotionele vorming, de ontwikkeling van studievaardigheden en bij de vakkenpakket- en beroepskeuze.

 

Algemene begeleiding

Elke leerling heeft een mentor, die op de prestaties en het welbevinden van de leerlingen let. De mentor is voor de ouders, leerlingen en docenten het eerste aanspreekpunt. Hij houdt alle leerlinggegevens bij en geeft mede invulling aan voorlichtingsavonden voor ouders. Naast het geven van zijn eigen vak(ken) verzorgt de mentor de studieles in klas 1. Ook is de mentor organisator c.q. stimulator van klassenavonden. De mentoren, docenten en decanen (leerjaar 2 t/m 6) van één leerjaar dragen samen, onder leiding van de afdelingsleider, de verantwoordelijkheid voor onderwijs en begeleiding.

 

Speciale begeleiding

De decaan adviseert leerlingen en hun ouders/verzorgers bij het kiezen van een vakkenpakket en een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting. Er zijn twee counselors werkzaam, die extra persoonlijke begeleiding verzorgen. Onze orthopedagogen zijn gespecialiseerd in hulpverlening op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast is er gespecialiseerd team belast met ondersteuning op het gebied van remedial teaching. Voor alle zorg kan de zorgcoördinator worden ingeschakeld. In lokaal 580 is een zorgsteunpunt ingericht, waar leerlingen die hulp nodig hebben welkom zijn.

 

 Leerlingen met een beperking

Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wettelijke regeling Passend Onderwijs in werking getreden. Dat betekent dat leerlingen met een beperking zoveel mogelijk geïntegreerd in het (voortgezet) onderwijs moeten gaan worden. Voor de scholen geldt dan dat zij in voorkomende gevallen moeten kunnen uitleggen hoe zij de opvang van een leerling met een beperking vormgeven, c.q. waarom zij een leerling niet kunnen toelaten.

In samenwerking met de overige scholen in het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel werken we aan de versterking van onze expertise en verdere specialisatie. Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel heeft een kleine schakelklas. Deze klas is gesitueerd in Borculo. Verwijzing naar de Achterhoekse Schakelklas-Rebound vindt plaats via de toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Hier wordt onderwijs verzorgd voor een beperkt aantal maanden aan leerlingen die op enig moment niet verder kunnen in het reguliere onderwijs van de aangesloten scholen. Na het ask-r-traject volgt terugkeer naar de school of doorverwijzing naar een ander onderwijstraject.

Voor meer informatie over de mogelijkheden op onze scholengemeenschap voor leerlingen met een beperking verwijzen we u naar de heer Wim Hummel, zorgcoördinator (w.hummel@gerritkomrijcollege.nl).

Dyslexie

Leerlingen van het Gerrit Komrij College met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd bij toetsen. Indien nodig, zal per individuele leerling bekeken worden, welke hulpmiddelen hij/zij aangeboden moet krijgen om het schoolwerk zo optimaal mogelijk te kunnen maken.

 Leerlingen waarbij, gedurende hun schoolloopbaan, signalen opgemerkt worden die mogelijk op dyslexie duiden, kunnen via de mentor aangemeld worden. Deze zorgt ervoor dat er een screening geregeld wordt en op basis van de uitslag van deze screening wordt ingeschat, of de opgemerkte signalen ook daadwerkelijk kenmerken zijn, die mogelijk kunnen duiden op dyslexie. Hiervoor wordt het signaleringsinstrument uit het Protocol Voortgezet Onderwijs gebruikt.

 Mochten er duidelijke aanwijzingen zijn voor dyslexie, dan wordt er bij de leerling, in overleg met de ouders/verzorgers, een extern dyslexieonderzoek door een daartoe bevoegd intern deskundige gedaan. De ouders moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. Uit dit onderzoek blijkt, of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie op basis waarvan een officiële verklaring kan worden afgegeven.

 

 

Preventieve maatregelen tegen pesten

Als definitie van pesten geldt voor het Gerrit Komrij College:

  • Het digitaal, psychisch, fysiek of seksueel systematisch geweld van een leerling of van een groep leerlingen ten opzichte van één – of meer klas/locatiegenoten, die niet (meer) in staat is (zijn) zich te verdedigen.
  • Het Gerrit Komrij College hanteert een pestprotocol, waarin beschreven staat, hoe er gehandeld dient te worden bij pestgedrag. Indien nodig, worden passende maatregelen genomen.
  • Het Gerrit Komrij College onderneemt preventieve maatregelen om het pesten voor te zijn door te streven naar een goed pedagogisch klimaat, waarin leerlingen veilig zijn en geborgenheid wordt geboden.

Naast allerlei preventieve maatregelen zien de medewerkers van het Gerrit Komrij College nauwlettend toe op mogelijk pestgedrag en treden op waar mogelijk. Het is in de praktijk echter niet mogelijk om elk pestgedrag op school te signaleren. We verzoeken ouders dan ook vriendelijk contact op te nemen met de mentor van hun zoon/dochter, als er thuis signalen worden afgegeven van pestgedrag.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!