Leerlingbegeleiding

We schenken consequent aandacht aan de begeleiding en opvang van leerlingen. De school biedt de leerlingen begeleiding op het gebied van persoonlijke sociaal-emotionele vorming, de ontwikkeling van studievaardigheden en bij de vakkenpakket- en beroepskeuze.

 

Algemene begeleiding

Elke leerling heeft een mentor, die op de prestaties en het welbevinden van de leerlingen let. De mentor is voor de ouders, leerlingen en docenten het eerste aanspreekpunt. Hij houdt alle leerlinggegevens bij en geeft mede invulling aan voorlichtingsavonden voor ouders. Naast het geven van zijn eigen vak(ken) verzorgt de mentor de studieles in klas 1. Ook is de mentor organisator c.q. stimulator van klassenavonden. De mentoren, docenten en decanen (leerjaar 2 t/m 6) van één leerjaar dragen samen, onder leiding van de afdelingsleider, de verantwoordelijkheid voor onderwijs en begeleiding.

 

Speciale begeleiding

De decaan adviseert leerlingen en hun ouders/verzorgers bij het kiezen van een vakkenpakket en een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting. Er zijn twee counselors werkzaam, die extra persoonlijke begeleiding verzorgen. Onze orthopedagoge is gespecialiseerd in hulpverlening op sociaal-emotioneel gebied. Schoolmaatschappelijk werk kan worden ingeschakeld via de zorgcoördinator. Daarnaast zijn er gespecialiseerde docenten belast met ondersteuning op de gebieden van dyslexie, faalangstreductie en sociale vaardigheden. Voor alle zorg kan de zorgcoördinator worden ingeschakeld. Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar Magister.

 

Dyslexie

Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan een leerling in aanmerking komen  voor een training  gedurende een periode van ongeveer 3 maanden. In de training  worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met hun dyslexie.

Daarnaast krijgt de leerling  20% extra tijd bij elke toets.
Een leerling waarbij officieel dyslexie is gediagnosticeerd, krijgt op het Gerrit Komrij College een pasje, waarmee hij/zij aan kan tonen dyslectisch te zijn.
Vanaf schooljaar 2013-2014 kan een dyslectische leerling in klas 1 en 2 op het Gerrit Komrij College gebruik maken van het spraaksynthese programma ClaroRead. ClaroRead is software voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. ClaroRead is ontwikkeld om mensen met dyslexie van alle leeftijden te helpen bij het maken, lezen, controleren en corrigeren van teksten.

 

Preventieve maatregelen tegen pesten

Als definitie van pesten geldt voor het Gerrit Komrij College:

  • Het digitaal, psychisch, fysiek of seksueel systematisch geweld van een leerling of van een groep leerlingen ten opzichte van één – of meer klas/locatiegenoten, die niet (meer) in staat is (zijn) zich te verdedigen.
  • Het Gerrit Komrij College hanteert een pestprotocol, waarin beschreven staat, hoe er gehandeld dient te worden bij pestgedrag. Indien nodig, worden passende maatregelen genomen.
  • Het Gerrit Komrij College onderneemt preventieve maatregelen om het pesten voor te zijn door te streven naar een goed pedagogisch klimaat, waarin leerlingen veilig zijn en geborgenheid wordt geboden.

Naast allerlei preventieve maatregelen zien de medewerkers van het Gerrit Komrij College nauwlettend toe op mogelijk pestgedrag en treden op waar mogelijk. Het is in de praktijk echter niet mogelijk om elk pestgedrag op school te signaleren. We verzoeken ouders dan ook vriendelijk contact op te nemen met de mentor van hun zoon/dochter, als er thuis signalen worden afgegeven van pestgedrag.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!