2. Leefregels

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over wat we van elkaar verwachten. Afspraken kunnen zorgen voor een schoolomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en goed kan functioneren.

Verwijdering
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij/zij zich in het TOL-lokaal (105). Dit lokaal is ingericht voor de tijdelijke opvang van leerlingen die uit de les zijn verwijderd. Als een leerling onwettig afwezig is, worden sancties getroffen volgens de richtlijnen van het regionaal verzuimprotocol. Deze sancties worden afgehandeld door de medewerkers van ons verzuimloket en de afdelingsleiders.

Fietsen, scooters en bromfietsen
Alle leerlingen die met de fiets komen, moeten gebruik maken van de ingang aan de sporthalzijde van het schoolterrein. De stalling voor klas 1 en 2 is gescheiden van die van klas 3 en hoger. Het stallen van fietsen is op eigen risico. Aangeraden wordt om fietsen met extra bagagebakken thuis te laten. Deze passen niet in de rekken en de kans op schade is groter. Onze conciërges begeleiden bij het stallen van fietsen en treden op als fietsen niet goed geplaatst worden. Alle afspraken rond het plaatsen van fietsen zijn te vinden op de website van de school.

Mobiele telefoons en geluidapparatuur
Het gebruik van mobiele telefoons, iPads, iPods en andere mobiele informatiedragers zijn in school op een beperkt aantal plaatsen toegestaan. Zo mag een mobiele telefoon niet gebruikt worden tijdens de lessituatie, een toets of examen. Dat kan zowel in het lokaal als in de zelfwerkzaamheidsruimte zijn. Uitzondering hierop is wanneer de docent de leerling toestemming geeft de mobiele telefoon in de les te gebruiken als hulpmiddel bij de lesstof.
Buiten de lessituatie om en elders in het gebouw is het gebruik van de mobiele telefoon wel toegestaan. Zonder toestemming mogen er geen opnames gemaakt worden van leerlingen en personeelsleden.

Overtredingen
Het terrein rond de school is voor iedereen toegankelijk. Onze conciërges houden toezicht en ook de Winterswijkse politie zal regelmatig een kijkje komen nemen. Onder de sporthal hangen bordjes met de opmerking dat een oponthoud zonder doel niet geoorloofd is. De politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren grijpen in met verwijzing naar de plaatselijke politieverordening. Jongeren van 12 tot 18 jaar, die rond het Gerrit Komrij College zijn aangehouden voor bijvoorbeeld overlastgevend gedrag, vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of veel spijbelen, krijgen de keus: naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Vaste onderdelen zijn gesprekken met de jongeren en de ouders, excuus aanbieden, terugbetalen van de schade en uitvoeren van een leeropdracht. Soms krijgen jongeren ook een werkopdracht.

De afdeling
In het atrium, de klas en in de zelfwerkzaamheidruimte wordt geen jas en hoofddeksel gedragen. Het heeft de voorkeur om jassen in het kluisje op te bergen. Daarnaast zijn er in het Atrium kapstokken te vinden De jassen kunnen daar ,op eigen risico, opgehangen worden. Op de afdeling, dat wil zeggen in de lokalen en de aangrenzende zelfwerkzaamheidsruimte mag niet gegeten en gedronken worden, tenzij de afdelingsleider anders bepaalt. Docenten en leerlingen van de afdeling zijn zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Rommel wordt in de prullenbak gegooid en alleen het personeel bedient zonwering, verwarming en ramen. Er geldt een verbod op chips en energydrinks in en rond het gebouw.

Pauze
Het atrium is de plek om te ontspannen, te eten en te drinken. Het aanbod in de kantine is ruim en er is een uitgiftebalie. Het assortiment kan alleen op peil blijven wanneer er voldoende omzet is, wat betekent dat we graag hebben dat er binnen de school gebruik gemaakt wordt van het gezonde aanbod. In en rond het atrium is de hele dag toezicht. De aanwijzingen die de toezichthouders geven, dienen opgevolgd te worden.

Roken
Het gebouw is een openbare ruimte, er mag dus nergens gerookt worden. Ook op het schoolterrein en onder de Sporthal geldt een rookverbod.Op het buitenterrein is een gebied waar gerookt mag worden. Peuken dienen in de daarvoor bestemde bakken gegooid te worden.

Van en voor de leerling
Onze school is er van en voor leerlingen. We betrekken leerlingen bij hun onderwijs en laten ze meedenken over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast richten we ons onderwijs zo in dat leerlingen hun eigen talenten kunnen ontdekken, zodat ze zich optimaal ontwikkelen.

Buitenlesactiviteiten
Op het Gerrit Komrij College bieden we leerlingen ruimte voor creatieve, culturele, sociale en sportieve vaardigheden. Elk jaar nemen we verscheidene activiteiten in het jaarprogramma op. Dat gebeurt in de vorm van kennismakingsdagen, feest-, klassen- en muziekavonden, excursies, sportdagen en deelname aan toernooien.
Nagenoeg elke leerling neemt eenmaal tijdens de schoolperiode deel aan een werkweek. De leerlingen van respectievelijk vmbo bl/kl-4, mavo-4, havo-5 en vwo-5 zijn een week lang met een groep docenten op pad.

De leerlingenraad
De leerlingenraad wil leerlingen graag zo direct mogelijk betrekken bij de gang van zaken op school. Daarvoor is een sterke leerlingenraad belangrijk. De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en verzorgt activiteiten die de sfeer en de leefbaarheid binnen school verbeteren. Zij overlegt eens in de zes weken met Willem van Bruggen, afdelingsleider havo. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de leerlingenraad: leerlingenraad@gerritkomrijcollege.nl.

Schoolkrant
Schoolkrant ONGEHOORD! is al jarenlang een vrolijk, informatief magazine dat gemaakt wordt door onze eigen leerlingen onder leiding van docent Mark Langewouters. Het doel is op een leuke manier verslag te doen van het wel en wee van de leerlingen en hun docenten met behulp van reportages, foto’s en interviews. De redactie is te bereiken via ongehoord@gerritkomrijcollege.nl of via twitter: @ongehoord_gkc

Leerlingenbegeleiding
We schenken consequent aandacht aan de begeleiding en opvang van leerlingen. De school biedt de leerlingen begeleiding op het gebied van persoonlijke sociaal-emotionele vorming, de ontwikkeling van studievaardigheden en bij de vakkenpakket- en beroepskeuze.

Algemene begeleiding
Elke leerling heeft een mentor, die op de prestaties en het welbevinden van de leerlingen let. De mentor is voor de ouders, leerlingen en docenten het eerste aanspreekpunt. Hij houdt alle leerling gegevens bij en geeft mede invulling aan voorlichtingsavonden voor ouders. De mentoren, docenten en decanen (leerjaar 2 t/m 6) van één leerjaar dragen samen, onder leiding van de afdelingsleider, de verantwoordelijkheid voor onderwijs en begeleiding.

Speciale begeleiding
De decaan adviseert leerlingen en hun ouders/verzorgers bij het kiezen van een vakkenpakket en een vorm van vervolgonderwijs of beroepsrichting. Er zijn twee counselors werkzaam, die extra persoonlijke begeleiding verzorgen. Onze orthopedagogen zijn gespecialiseerd in hulpverlening op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast is er gespecialiseerd team belast met ondersteuning op het gebied van remedial teaching. Voor alle zorg kan de zorgcoördinator worden ingeschakeld. In lokaal 580 is een zorgsteunpunt ingericht, waar leerlingen die hulp nodig hebben welkom zijn.

Leerlingen met een beperking
Per 1 augustus 2014 is de nieuwe wettelijke regeling Passend Onderwijs in werking getreden. Dat betekent dat leerlingen met een beperking zoveel mogelijk geïntegreerd in het (voortgezet) onderwijs moeten gaan worden. Voor de scholen geldt dan dat zij in voorkomende gevallen moeten kunnen uitleggen hoe zij de opvang van een leerling met een beperking vormgeven, c.q. waarom zij een leerling niet kunnen toelaten.
In samenwerking met de overige scholen in het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel werken we aan de versterking van onze expertise en verdere specialisatie. Het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel heeft een kleine schakelklas. Deze klas is gesitueerd in Borculo. Verwijzing naar de Achterhoekse Schakelklas-Rebound vindt plaats via de toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Hier wordt onderwijs verzorgd voor een beperkt aantal maanden aan leerlingen die op enig moment niet verder kunnen in het reguliere onderwijs van de aangesloten scholen. Na het 
ask-r-traject volgt terugkeer naar de school of doorverwijzing naar een ander onderwijstraject.
Voor meer informatie over de mogelijkheden op onze scholengemeenschap voor leerlingen met een beperking verwijzen 
we u naar de heer Wim Hummel, zorgcoördinator 
(w.hummel@gerritkomrijcollege.nl).

Dyslexie
Leerlingen van het Gerrit Komrij College met een dyslexieverklaring krijgen extra tijd bij toetsen. Indien nodig, zal per individuele leerling bekeken worden, welke hulpmiddelen hij/zij aangeboden moet krijgen om het schoolwerk zo optimaal mogelijk te kunnen maken.

Leerlingen waarbij, gedurende hun schoolloopbaan, signalen opgemerkt worden die mogelijk op dyslexie duiden, kunnen via de mentor aangemeld worden. Deze zorgt ervoor dat er een screening geregeld wordt en op basis van de uitslag van deze screening wordt ingeschat, of de opgemerkte signalen ook daadwerkelijk kenmerken zijn, die mogelijk kunnen duiden op dyslexie. Hiervoor wordt het signaleringsinstrument uit het Protocol Voortgezet Onderwijs gebruikt.

Mochten er duidelijke aanwijzingen zijn voor dyslexie, dan wordt er bij de leerling, in overleg met de ouders/verzorgers, een extern dyslexieonderzoek door een daartoe bevoegd instituut gedaan. De ouders moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. Uit dit onderzoek blijkt, of er daadwerkelijk sprake is van dyslexie op basis waarvan een officiële verklaring kan worden afgegeven.

Ouderparticipatie
Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen van ouders ons verder helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. In de individuele begeleiding van leerlingen zoeken we contact met ouders. Wij verwachten steun van ouders bij het handhaven van gezamenlijk vastgestelde regels die nodig zijn om een schoolklimaat te creëren, waar in rust en veiligheid geleerd kan worden.
Ouders hebben de mogelijkheid om over school, de organisatie en het onderwijs mee te denken en mee te praten. Dat kan o.a. door deel uit te maken van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, door lid te worden van de ouderraad of door deel te nemen aan een van onze ouderresponsgroepen. Ook wordt hun medewerking bij diverse activiteiten bijzonder gewaardeerd.

Ouderraad
De Ouderraad (OR) beoogt de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen door, naar weerszijden, informatie te verstrekken, te adviseren en te begeleiden. Bovendien verlenen de leden van de OR hun medewerking aan activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. De OR kan gevraagd en ongevraagd advies aan de medezeggenschapsraad geven. De OR komt eens in de zes weken bijeen in aanwezigheid van de rector. Eénmaal per jaar organiseert deze raad een algemene ouderavond rond een actueel thema. Op die avond wordt ook verantwoording afgelegd over het gevolgde en het te volgen beleid. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de ouderraad? Geef dat dan door via ouderraad@gerritkomrijcollege.nl.

Medezeggenschapsraad
De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een ouder-, een leerling- en een personeelsgeleding. De leden hebben invloed op het schoolbeleid. Zo heeft de MR in veel gevallen advies- of instemmingsrecht. Het bestuur/de schoolleiding kan beleidskwesties voorleggen ter advisering of besluitvorming aan de MR, maar de MR heeft zelf ook het recht om initiatieven te bespreken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Geef dat dan door via medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we de volgende bijeenkomsten voor ouders:
• 
open huis voor nieuwe leerlingen met als doel een eerste positieve indruk/kennismaking met het Gerrit Komrij College te krijgen.
• 
ouderavonden met als doel nadere kennismaking met mentor, afdelingsleider en coördinator
• 
spreekavonden met leraren, mentoren en afdelingsleider, o.a. over studieresultaten
• 
voorlichtingsavonden van decanen en afdelingsleider over keuzes met betrekking tot leertrajecten, vakkenpakketten en vervolgopleidingen
• 
voorlichtingsavonden over verschillende activiteiten zoals werkweken
• 
ouderavonden waarop ouders op informele wijze met de mentor kunnen spreken over allerlei schoolzaken.
Bovendien kunnen ouders buiten de georganiseerde avonden afspraken maken met een leraar, mentor, decaan of afdelingsleider. De eerste contacten over resultaten of welbevinden van leerlingen lopen via de mentor. Tijdens de inloopavond bij de start van het cursusjaar geeft de mentor aan op welke wijze en wanneer hij bereikbaar is.
Een uitnodiging voor een ouderavond ontvangen ouders via Magister. Voor al onze nieuwe leerlingen volgt een brief met korte instructie.

Digitale Nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief voor ouders. Zowel de schoolleiding, medewerkers, MR en OR als ouders en leerlingen kunnen hierin artikelen plaatsen. Op deze manier brengen we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en creëren we een stuk onderlinge betrokkenheid. Nieuws plaatsen we tevens op onze nieuwspagina en op de 
sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube.

Ouderresponsgroepen
Onder leiding van de afdelingsleiders of coördinatoren spreken ouders drie keer per jaar over diverse zaken, die te maken hebben met de (onderwijs)organisatie van de school. Het is niet de bedoeling om individuele klachten, vragen of opmerkingen te bespreken. Deze horen thuis bij de mentor, de betreffende docent of afdelingsleider. Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan een van de ouderresponsgroepen, dan kunt u zich tijdens de eerste ouderavond in het jaar bij de mentor opgeven.

Voor vragen kunnen ouders rechtstreeks met de betrokken docent of afdelingsleider contact zoeken of een mail sturen naar info@gerritkomrijcollege.nl

Van buiten naar binnen
“De buitenwereld de school binnenhalen” om onze leerlingen te laten zien dat er ook nog een andere werkelijkheid is die zich voornamelijk afspeelt buiten de muren van de school, die in veel gevallen heel aantrekkelijk is en waar heel veel te leren valt. Willen wij als school onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving, willen we ze écht leren om op eigen benen te staan, dan mag de buitenwereld tijdens de schoolperiode van onze leerlingen niet ontbreken.

Contacten met bedrijven en organisaties
Het Gerrit Komrij College heeft contacten met het bedrijfsleven en brancheorganisaties in het belang van het onderwijs. Dit geldt met name voor het vmbo, omdat alle leerlingen van het vmbo stage lopen in het bedrijfsleven.

De school heeft een convenant gesloten met het regionale bedrijfsleven voor leerling- en docentenstages en de ontwikkeling van het onderwijs. Leerlingen uit het derde en vierde jaar van het vmbo lopen stage bij bedrijven en instellingen. Leerlingen uit het derde jaar van de mavo lopen drie dagen stage bij bedrijven en instellingen.
De stichting Edustrie is een samenwerkingsverband tussen het regionale bedrijfsleven en verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Het Gerrit Komrij College maakt hiervan ook deel uit. Het doel van de stichting is om meer leerlingen te interesseren voor een opleiding en loopbaan in de techniek. Bij de stichting zijn ongeveer 300 bedrijven aangesloten.
Via Edustrie profiteren onze vmbo-leerlingen tijdens de lessen van beschikbaar gesteld materiaal en gereedschap. Daarnaast zijn de praktijkdagen en stageplaatsen van groot belang voor het onderwijs.

Overige contacten
Verder hebben we regelmatig overleg met schoolbegeleidingsdiensten, schoolartsen, testinstituten, ‘aanleverende’ basisscholen en de scholen voor vervolgonderwijs. Ook is contact met de Openbare Bibliotheek die in de school is gehuisvest. Alle leerlingen kunnen daar op vertoon van hun schoolpasje gratis boeken lenen.

Het Gerrit Komrij College werkt voor de maatschappelijke stage niet alleen nauw samen met verschillende vrijwilligersorganisaties, maar ook met de gemeente Winterswijk en Christelijk College Schaersvoorde.

Het Gerrit Komrij College geeft  haar systeem van kwaliteitszorg inhoud door te werken volgens het kwaliteitshandboek. Doordat afdelingen en secties werken met afdelingsplannen en vakwerkplannen die gerelateerd zijn aan het schoolplan kunnen we in onze analyses zien of we de goede dingen doen en of we ze goed doen. In breed opgezette enquêtes vragen we ouders, leerlingen en medewerkers naar hun mening over de school. De mening van de basisscholen en het vervolgonderwijs doen er voor ons eveneens toe: wij vragen hen daar dan ook regelmatig naar. Leden van het managementteam en docenten vragen feedback aan verschillende belanghebbenden om hun eigen functioneren te evalueren.
Contacten met het basisonderwijs worden o.a. binnen het overleg primair- en voortgezet onderwijs (POVO) en de lokaal educatieve agenda (LEA) onderhouden.
De school heeft gedurende het schooljaar regelmatig contact met de leerkrachten van groep 8 en de schooldirecteuren van het basisonderwijs in Winterswijk.

Klachtenregeling en interne vertrouwenspersonen
De school heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt en dat kan aanleiding geven tot klachten. In eerste instantie gaan we ervan uit dat klachten op een eenvoudige manier binnen de school zijn op te lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de mentor of afdelingsleider of uiteindelijk de rector.

Klachtenregeling
Onze school ressorteert onder stichting Achterhoek VO en valt daarom onder de stichting brede klachtenregeling. De volledige tekst van deze klachtenregeling is te vinden op www.achterhoekvo.nl.
Deze regeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Vertrouwenspersonen
Om deze klachten op een goede wijze af te handelen, beschikt de school over interne vertrouwenspersonen. Deze opereren onafhankelijk en onpartijdig, zijn zeer integer en beschikken over de juiste competenties om met mogelijk delicate onderwerpen om te kunnen gaan. Zij gaan na, of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht, of dat er een klacht ingediend moet/kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren en kan zo nodig begeleiden bij de gesprekken die gevoerd moeten worden om de klacht aan te pakken. De interne vertrouwenspersoon zal uitermate vertrouwelijk en zorgvuldig met de klacht omgaan.

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de interne vertrouwenspersoon de leerling of ouder helpen om de klacht te formuleren voor de externe klachtencommissie waar de Stichting Achterhoek VO bij aangesloten is.

Voor het Gerrit Komrij College zijn de interne vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders:
Wim Hummel, tel. 0543-551515, w.hummel@gerritkomrijcollege.nl
Daniëlle Wieskamp, tel. 0543-551515, d.wieskamp@gerritkomrijcollege.nl

De externe vertrouwenspersonen zijn:
Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com) en 
Dirk Klees (dirk@dirkklees.nl).

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!