Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

Algemeen

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.
Er zijn echter ook  kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage en een tegemoetkoming in de schoolactiviteiten.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze bedraagt € 50,00 voor het schooljaar 2017-2018. De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Wij gebruiken deze bijdrage om de schoolloopbaan voor uw kind aantrekkelijker te maken. De organisatie van de Kei van Komrij, bezoek aan een theatervoorstelling in de Storm door de inzet van de cultuurkaart,  filmavonden, deelname aan Olympic Moves of sporttoernooien dragen hier allen toe bij. Ook de leerlingenkrant maken we hierdoor mogelijk. Daarnaast vinden we het erg belangrijk, dat iedere leerling een eigen pasje kan gebruiken,  bijvoorbeeld in de kantine, om te printen of om boeken te lenen in de bibliotheek.

 

Tegemoetkoming schoolactiviteiten

Naast de ouderbijdrage bieden we u een factuur voor een pakket van alle kosten voor excursies en andere activiteiten aan, die door het Gerrit Komrij College worden georganiseerd. U ontvangt aan het begin van het schooljaar informatie met een overzicht van activiteiten die bekostigd worden vanuit deze bijdrage. De tegemoetkoming schoolactiviteiten heeft een vrijwillig karakter, maar is niet vrijblijvend. De consequentie van het niet-betalen van deze bijdrage is vanzelfsprekend dat aan de extra schoolactiviteiten dan ook niet meegedaan kan worden.

Om de kosten voor u zoveel mogelijk te spreiden zullen we u, in het schooljaar dat voorafgaat aan de werkweek van uw zoon/dochter, vragen de bijdragen aan de werkweken in drie termijnen te voldoen.

 

Betaling via WIS Collect

Wij maken vanaf schooljaar 2017-2018 voor het eerst gebruik van het systeem WIS Collect (digitale facturatie) voor alle betalingen. Het biedt u altijd laagdrempelig toegang door middel van een link, die u per factuur per e-mail ontvangt. Meerdere betaalmogelijkheden, waaronder iDEAL, automatische e-mailherinneringen en altijd een duidelijk digitaal overzicht zijn mogelijk. De website geeft met behulp van toelichtingen inzicht voor welke activiteiten u betaalt. Het betalen in termijnen is bij iets grotere bedragen altijd mogelijk en hoeft niet vooraf worden aangevraagd

Tevens kent het Gerrit Komrij College in zeer bijzondere gevallen een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Mocht u van deze regeling gebruik willen maken, dan verzoek ik u contact op te nemen met de heer Theo Hendriksen, stafmedewerker financiën en beheer.
Voor mogelijke vragen kunt u terecht bij de administratie of de heer Hendriksen, beiden bereikbaar op het telefoonnummer van de school 0543 55 15 15.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!