Havo

De havo is bestemd voor leerlingen die een behoorlijke hoeveelheid theoretische kennis aan kunnen op een hoger niveau dan het vmbo. De leerlingen worden voorbereid op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo duurt vijf jaar waarvan de laatste twee worden aangeduid als de Tweede Fase. Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren havo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. In het derde leerjaar van de havo kiezen de leerlingen een profiel dat past bij henzelf en hun (mogelijke) beroepswens.

 

Profielkeuze in havo-3 en vwo-3

Zowel de havo- als de vwo-leerling kiest aan het eind van de 3e klas een definitief profiel voor zijn verdere opleiding tot aan het eindexamen. Daarop moeten de leerlingen zich tijdens het 3e leerjaar al oriënteren. In dit proces spelen resultaten, aanleg en eigen voorkeur van de leerling een belangrijke rol.
Er zijn vier profielen waarmee een leerling zich in een bepaalde studie- of beroepsrichting kan voorbereiden: Cultuur & Maatschappij (CM), Economie & Maatschappij (EM), Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & Techniek (NT).

 

PTA: Programma voor Toetsing en Afsluiting

De PTA’s maken we bekend bij de start van het schooljaar. U kunt deze via Magister downloaden. In deze PTA’s zijn zaken over absentie- en examenbeleid en andere regels en data uitgebreid omschreven. Voor de vakken vindt u hierin ook de weging van de toetsen en de praktische opdrachten, de te maken handelingsdelen en de toetsverdeling over het jaar.

 

Doorstroom- en overstapmogelijkheden

Als leerlingen willen overstappen naar een hogere opleiding, dient er rekening mee te worden gehouden dat het niveau en tempo van het aanbieden en verwerken van de lesstof hoger ligt. Ook verwachten we meer initiatief en motivatie van deze leerlingen. Zo is er een schooleigen toelatingsbeleid. Hierbij worden leerprestaties en motivatie van leerlingen betrokken.

Als een leerling van mavo-4 wil overstappen naar havo-4 dient hij/zij aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het gemiddelde cijfer (SE+CE) op de eindlijst van mavo-4 is minimaal 6,8. Als de leerling een gemiddeld eindcijfer tussen 6,3 en 6,8 heeft en toch naar de havo wil overstappen, komt hij/zij eerst in bespreking;
  • De leerling heeft een overwegend positief advies gekregen van de lesgevende docenten in mavo-4, waarbij capaciteiten, werkhouding en gedrag meewegen.
  • Er is bekeken of niveau 3F haalbaar is op basis van het resultaat van de rekentoets op 2F-niveau;
  • De resultaten voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde worden bekeken op haalbaarheid voor havo. Als een leerling geen wiskunde kiest, geldt de regel voor Nederlands en Engels;
  • De toelatingscommissie, waarin de afdelingsleider havo en de decaan havo/vwo zitting hebben, beslist op basis van bovenstaande of de leerling toelaatbaar is in havo-4;
  • De leerling kiest, indien mogelijk, voor havo de vakken die hij in mavo-4 heeft gevolgd.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!